การใช้งานสังคมเครือข่ายการเรียนรู้1

ความหมาย  “เครือข่ายสังคมออนไลน์”

แนวคิดเรื่อง Social Network หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของการนำมาใช้เพื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบันคำว่า Social Network จะหมายถึงระบบเครือข่ายบนโลก Wikipedia ให้ความหมาย Social Network ว่าเป็นโครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วยโหนด (Node) ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซึ่งแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอื่นๆ ด้วย โดยอาจมีระดับของความสัมพันธ์กัน มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย

 

ความหมายของการศึกษา

ม.ล.ปิ่น มาลากุล   การศึกษาเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล

ดร. สาโรช  บัวศรี  การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 

สังคมเครือข่ายเพื่อการศึกษา

สังคมเครือข่ายเพื่อการศึกษา คือ โครงข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น เว็บไซต์เพื่อการศึกษา, facebook, Instagram, Twitter, Google plus เป็นต้น

นอกจะใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิงแล้วเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อการศึกษาได้

 

ตัวอย่างเว็บไซต์สังคมเครือข่ายเพื่อการศึกษา

 1.เว็บไซต์วิชาการ www.vcharkarn.com

vchakan

 

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2543 (รวมเป็นระยะเวลา 14 ปี) โดยนักเรียนทุนโครงการ พสวท. 3 ท่าน อันประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. อรรถกฤติ ฉัตรภูติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร. พิเชษฐ กิจธารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิสัยทัศน์ ของวิชาการ ดอทคอม

จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความรู้ และกระตุ้นความสนใจ โดยเป็นสื่อกลางความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ ผ่านไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอยางทั่วถึง หวังกระตุ้นในนักเรียน นักศึกษา อาจารยและผู้ที่สนใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

เป้าหมาย ของวิชาการ ดอทคอม

1.ลดช่องว่างทางการศึกษาไทยและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

2.สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน

3.กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.เป็นเครือข่ายทางวิชาการให้กับสาธารณชน

5.เป็นสื่อกลางให้นักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน

6.เป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกความคิดเห็น ถามคำถามและฝึกฝนวิชาความรู้

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก ของวิชาการ ดอทคอม

> กลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ 64%
> กลุ่มครู/อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย 36%

 

มีอะไรบ้างใน วิชาการ ดอทคอม

 1. บทความเป็นศูนย์รวมบทความด้านวิชาการที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ อ่านง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากหลากหลายสาขาวิชา
 2. ข่าวเป็นช่องทางในการนําเสนอข่าวสาร ข่าววิทยาศาสตร์ การค้นพบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากทุกมุมโลกมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 3. 3. ทุนการศึกษาเป็นศูนย์รวมข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งทุนสำหรับนักเรียน, นักศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป
 4. โครงงานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ และรวบรวม โครงงานต่างๆ ไม่วาจะเป็นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 5. มุมครู เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการเรียนการสอน
 6. ข้อสอบเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลข้อสอบและแบบฝึกหัดออนไลน์ โดยรวบรวมข้อสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ ในทุกสาขาวิชา
 7. บทเรียนเป็นศูนย์รวมบทเรียนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น คลังความรู้ออนไลน์ของประเทศ
 8. นวนิยายช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่มีความชื่นชอบในนิยายหรือ วรรณกรรมต่างๆ แสดงจินตนาการและความสามารถทางด้านการเขียน
 9. BLOGช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสร้าง Blog ส่วนตัวของตนเอง เขียนหรือเล่าเรื่องต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ หรือนำเสนอสิ่งต่างๆ
 10. Webboardพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง เยาวชน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป
 11. ค่ายเป็นกิจกรรมทางด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม และรวมเป็น สปอนเซอร์ให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ใสๆ ค่ายสานฝันการบิน และกิจกรรมสำหรับครอบครัว เป็นต้น
 12. ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข่าวรับสมัครทุนการศึกษา กิจกรรมขององค์กรต่างๆ ตามหน้าบริการที่จัดไว้

 

 

 1. ก้าวทุกวินาที สหวิชา.คอม www.sahavicha.com

sahavicha

“สหวิชา ดอท คอม” เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน…ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใดๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใดๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ “สหวิชา ดอท คอม” เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ …เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุกๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา “สหวิชา ดอท คอม”

                โดยในเว็บไซต์สิ่งที่เด่นที่สุดคือ บทเรียนในรายวิชาต่างๆ มากมาย

 

 

 1. ครูบ้านนอก www.kroobannok.com

kroobannok

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

                โดยในเว็บไซต์สิ่งที่เด่นที่สุดคือ ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ข่าวหลายๆ สำนัก

 

 

 1. ไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com 

thaigoodview

www.thaigoodview.com จัดสร้างเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                โดยในเว็บไซต์สิ่งที่เด่นที่สุดคือ บทเรียนในรายวิชาต่างๆ มากมาย

 

 

 1. ซีเอไอสตูดิโอ www.caistudio.info

caistudio

วัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซด์ caistudio.info
1. เพื่อเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้จากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียน และผู้ใช้ทั่วไป
2. เพื่อประกอบการเรียนการสอนของครู
3. เพื่อรวบรวมสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แบบ online ของครูผู้สอนหลายๆ ท่าน

                โดยในเว็บไซต์สิ่งที่เด่นที่สุดคือ วิธีการและเทคนิกเกี่ยวกับการสร้าง CAI

 

 

 

 

อ้างอิง

โยเนีย เย็นชา. “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการศึกษา” .  http://1991sailom2.blogspot.com/ . สืบค้นวันที่ 26 ตุลาคม 2558

นางวรนุช ตุนทกิจ. “ความหมายของการศึกษา”. http://www.km.skn.go.th/?name=research&file=readresearch&id=17 . สืบค้นวันที่ 26 ตุลาคม 2558