การสรุปและเผยแพร่งาน

หลังจากการพัฒนาโครงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้พัฒนาควรเขียนรายงานโครงงานและเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมีรูปแบบและหัวข้อที่สำคัญดังนี้

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน มีโครงร่างที่ใช้เป็นมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้
– บทที่ 1 บทนำ
– บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงงาน
– บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
– บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มรายงานโครงงานได้ที่นี่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

 

การนำเสนอ

การนำเสนอไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม การนำเสนออาจอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมนำเสนอ หรือโปสเตอร์ โดยทั่วไปแล้วการนำเสนอควรมีสาระสำคัญดังนี้
1) ข้อมูลของโครงงาน เช่น ชื่อของโครงงาน ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา
2) คำอธิบายว่าทำไมถึงทำโครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไร มีความสำคัญอย่างไร
3) วิธีดำเนินงาน โดยเลือกเฉพาะที่สำคัญมานำเสนอ
4) อธิบายผลลัพธ์ของโครงงาน
5) สรุปผลของโครงงาน

 

 

> ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 90