ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์มีข้อดีมากมายเพียงใด แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานดังนี้

 

  1. การวางระบบคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก การที่หน่วยงานใดตัดสินใจนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานนั้น ไม่ใช่ว่าจะนำเข้ามาใช้งานได้เลยทันที แต่ต้องมีการวางระบบงานกันเสียก่อน ว่าจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการทำงานด้านใดบ้าง แล้วยังจะต้องมีการเขียนโปรแกรมคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งขั้นตอนในการวางระบบงาน จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร
  2. การรบกวนระบบงานปกติ เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ที่ไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน แน่นอนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานเดิม ที่เคยเป็นอยู่ เช่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หรือคุณสมบัติของพนักงาน โดยอาจมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลกระทบถึง จิตใจของพนักงาน และอาจสร้างความไม่พอใจ และความวุ่นวายหลายประการได้ ในระยะแรกๆ ที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่
  3. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์ คอมพิวเตอร์เป็นได้แค่เครื่องมือช่วยมนุษย์ ในการทำงาน ทั้งนี้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง และทำงานเฉพาะที่ได้รับคำสั่งจากมนุษย์เท่านั้น ไม่ว่างานที่สั่งให้ทำจะถูกหรือผิด เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักคิดหรือรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น นับเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถใช้พลังงานในรูปแบบอื่นได้ ดังนั้นในชนบทที่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้จึงไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ แม้จะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแบตเตอรี่แต่ก็สามารถใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
  5. ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีการปรับเปลี่ยนรุ่นอยู่เสมอ หากไม่ปรับเปลี่ยนตามอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ระบบความปลอดภัย เป็นต้น การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

 

 

อ้างอิง

สุนทร นิศากร และบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” , www.srayaisomwittaya.ac.th , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60