ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์

เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้  ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้  เพื่อตอบสนองความต้องการ  หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการประมวลผลที่เหมาะสม  สามรถนำไปใช้ อ้างอิงได้

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำสารสนเทศ รูปแบบต่างๆ  เช่น ข้อความ  ตัวอักษร  ตัวเลข  ภาพ  ภาพเคลื่อนไหว

 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารอาจเป็นระบบพื้นฐานทั่วไป เช่นระบบโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิทยุ โทรทัศน์

 

TTE_52_1_b copy