บทที่ 7 : There is , There are แปลว่า ‘มี’

There is แปลว่า มี : ใช้กับประโยคที่ไม่เจาะจงว่าเป็นคนใด สิ่งใด ใช้กับนามนับไม่ได้ และเป็นเอกพจน์

 

There are แปลว่า มี : ใช้นำหน้าประธานที่มีหลายคน หลายสิ่ง ใช้กับนามนับได้ และเป็นพหูพจน์

 

Birds

การใช้ There is/are

 

ประโยคบอกเล่า :                There is + …

                                                There are + …

เช่น                                        There is a plane in the sky.

There are two birds in the tree.

 

ประโยคคำถาม :                 Is there + …

                                                Are there + …

เช่น                                        Is there a plane in the sky?

Are there two birds in the tree?

 

ประโยคปฏิเสธ :                 There is not + …

                                                There are not + …

เช่น                                        There is not a plane in the sky.

There are not planes in the sky.

 

 

เครดิตภาพ : ใต้ภาพ