การรักษาแหล่งข้อมูล

การรักษาแหล่งข้อมูล เป็นการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่ และใช้งานได้นานๆ เช่น

 

– ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ

– ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการใช้แหล่งข้อมูลนั้นๆ

– ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดความชำรุดเสียหาย

 

 

สอนโดย : จีระพงษ์   โพพันธุ์