บทที่ 10 : Verb to do (do, does)

do-does

Do  และ  Does  มีหลักการใช้คือ  

ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยคจะมีความหมายว่า  ทำ ต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก  เช่น

He does his homework.

They do their homework.

 

เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธที่มีกริยาแท้อยู่แล้วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be (is   am are) .ในบริบทของประโยคเช่นนี้  do, does จะไม่มีความหมาย  เป็นเพียงตัวช่วย  เช่น

He does not have any sisters.

We do not buy a big car.

               

         

แยกใช้ไปตามประธานของประโยคดังนี้     

1.  ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง) ใช้ Does

2.  ประธานเป็นไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 (I, You, We, They   ชื่อคนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของหลายอย่างที่ถูกกล่าวถึง) ใช้ Do

 

 

แยกใช้ตามตารางต่อไปนี้

I  

 

 

do

 

 

 

it

You
We
They
Dang  and Dum
The  cats
Three  balls
He  

 

does

 

 

it

She
It
Sam
A  dog
A man

 

 

การใช้  Verb to do ในประโยคปฏิเสธ  

ประโยคบอกเล่า          He likes cartoon.

ประโยคปฏิเสธ            He doesn’t like cartoon.

ประโยคบอกเล่า          They play football.

ประโยคปฏิเสธ            They don’t play football.

 

 

การใช้  Verb to do ในประโยคคำถาม

     Yes / No  Questions ใช้ Verb to do วางหน้าประโยค ตามด้วยประธานของประโยคและกริยาแท้ของประโยควางเรียงต่อมา

 

Do/Does + ประธาน + …

ตัวอย่างเช่น

ประโยคบอกเล่า          He likes cartoon.

ประโยคคำถาม            Does he like cartoon?

ประโยคบอกเล่า          They play football.

ประโยคคำถาม            Do they play football?

 

 

 

Wh. Questions ใช้  Verb  to  do  วางข้างหลัง Wh. และหน้าประธานของประโยค  ตามด้วยกริยาแท้ของประโยควางเรียงต่อมา

 

What/Where/When/Why + do/does + ประธาน + …

ตัวอย่างเช่น

ประโยคคำถาม            What does   he want?

ประโยคคำตอบ           He wants a pen.

ประโยคคำถาม            When do you have lunch?

ประโยคคำตอบ           I have lunch at 12.00.

 

 

อ้างอิง – ผศ. อรสิริ วิมลธรรม. Verb to do. kuakooonverbtobe.blogspot.com/2012/09/verb-to-do-does-his-homework.html, 2012