แนะนำรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา การออกแบบ ถ่ายทอดความคิด รายงานผล สร้าง เลือกใช้ ใช้ สืบค้นข้อมูล และอธิบายกระบวนการเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือความต้องการในงานที่ผลิต เทคโนโลยีสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้นของ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซอฟแวร์ในการทำงาน

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม มีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  ๓   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ม๒/๑  อธิบายหลักการเบื้องต้นของ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม๒/๓  ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม