วิทยาการคำนวณและการออกแบบ ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
บทที่ 2 การหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

 

 

 

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

 

 

 

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี
บทที่ 8 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 11 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 12 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 13 การออกแบบเชิงวิศวกรรม

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว