เทคโนโลยีสารสนเทศ1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ประวัติคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

 

รู้จักคอมพิวเตอร์
ความหมายของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
บทบาทของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ