เทคโนโลยีสารสนเทศ3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

wall-sendบทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
บทที่ 2 อุปกรณ์และพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

 

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

socialnetworkบทที่ 5 ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
บทที่ 6 การใช้งาน Gmail
บทที่ 7 การใช้งาน Google Site
บทที่ 8 การค้นหาข้อมูล
บทที่ 9 รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค
บทที่ 10 การสนทนาบนเครือข่าย
บทที่ 11 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์