เทคโนโลยีสารสนเทศ3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

วิธีการใช้บทเรียน

แนะนำรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

บทที่ 2 อุปกรณ์และพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

บทที่ 3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

บทที่ 6 การใช้งาน Gmail

บทที่ 7 การใช้งาน Google Site

บทที่ 8 การค้นหาข้อมูล

บทที่ 9 รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค

บทที่ 10 การสนทนาบนเครือข่าย

บทที่ 11 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบหลังเรียน